ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประชุมนัดแรก
วันที่ 18 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายพงศ์โพยม  วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องกรอบแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำหรับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีนายพงศ์โพยม  วาศภูติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 11 คน ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์  ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์  ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ  นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย  รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  นายสราวุธ เบญจกุล  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และพลเอก อาชาไนย ศรีสุข โดยมี นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์