ยุทธศาสตร์ชาติ
 

จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

- จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน 2561
- จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2561
- จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2561
- จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2561

การปฏิรูปประเทศ

 
- Infographic แผนปฏิรูปประเทศ
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ eMENSCR
 
       
1. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2. การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : rf@nesdb.go.th
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : NSCR@nesdb.go.th, Surapong@ocsc.go.th
       
3. การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 4. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : rf@nesdb.go.th
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
Email : kittisak@nesdb.go.th
       
5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 6. การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : Econreform@nesdb.go.th
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : Chuleeporn@nesdb.go.th (นางชุลีพร บุณยมาลิก)
       
7. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 8. การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : Jinanggoon@nesdb.go.th (นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์)
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : rf@nesdb.go.th
       
9. การปฏิรูปประเทศด้านสังคม 10. การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : worawan@nesdb.go.th (นางสาววรวรรณ พลิคามิน)
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : Thaienergyreform2017@gmail.com
   
11. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนการปฏิรูปประเทศฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (PDF / Word )
Email : rf@nesdb.go.th
   
 
 
   
  แฟกซ์ : 022829149 (ทุกคณะใช้เบอร์นี้)  
  ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
(วงเล็บมุมซอง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน....)
 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ

       
 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
(ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ)
(มิถุนายน ๒๕๖๑)
       
1. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  เสนอความคิดเห็นออนไลน์
Email : archan@nesdb.go.th (นายอาชัญ รุจิระชุณห์)
  เสนอความคิดเห็นออนไลน์
Email : Sasithorn@nesdb.go.th (น.ส.ศศิธร พลัตถเดช)
       
3. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์
4. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
  เสนอความคิดเห็นออนไลน์
Email : kanda@nesdb.go.th (น.ส.กานดา ชูเชิด)
  เสนอความคิดเห็นออนไลน์
Email : montip@nesdb.go.th (น.ส.มนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์)
       
5. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
  เสนอความคิดเห็นออนไลน์
Email : Wannapa@nesdb.go.th (น.ส.วรรณภา คล้ายสวน)
  เสนอความคิดเห็นออนไลน์
Email : wanchat@nesdb.go.th (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
       
 
       
  แฟกซ์ : 022829149 (ทุกคณะใช้เบอร์นี้)  
  ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
(วงเล็บมุมซอง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน....)
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์