ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : การบริหารกำลังคนภาครัฐ
วันที่ 24 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายกฤษฎา  บุญราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนการบริหารกำลังคนภาครัฐ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการร่างแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว ซึ่งได้วิเคราะห์จากสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการบริหารกำลังคนภาครัฐ สามารถกำหนดร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (3) ในมาตรา 258 ข. คือให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่แตกต่างกัน และ (4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล 

ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นการปฏิรูปทางด้านการบริหารกำลังคนภาครัฐ ประกอบด้วย (1) การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการบริการสาธารณะที่สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Right Sizing)  (2) การพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ (Developing Strategic Readiness)  (3) การสร้างความยืดหยุ่นและลดกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษากำลังคนคุณภาพ (Deregulating Personnel Rules)

ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  บุญเกิด  วงษ์บุญงาม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์