ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
วันที่ 20 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมประชุม  

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่จะมีบทบาทสูงต่อเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอย่างการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศอื่นๆ โดยเน้นมิติเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทางการแบ่งกลุ่มคณะทำงาน และกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  นายจรัล  งามวิโรจน์เจริญ   นายปพนธ์  มังคละธนะกุล  นายธฤต  จรุงวัฒน์  นายวิบูลย์  คูสกุล  นางวันทนีย์  จิราธิวัฒน์  ดร.สุภัค  ศิวะรักษ์  นางสาวอรกัญญา  พิบูลธรรม  นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ และนางสาวศศิธร พลัตถเดช เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์