ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่วมกำหนดแนวทางรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปเศรษฐกิจไทย 
วันที่ 20 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการกำหนดประเด็นปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพและการลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งด้านการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ และแนวทางดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มี ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ นายชาติศิริ  โสภณพนิช นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช  ดร.สมชาย  หาญหิรัญ  นายสว่างธรรม เลาหทัย  นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ โดยมี ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์