ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประชุมนัดแรก
วันที่ 17 ต.ค. 2560
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เดินเครื่องจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในเบื้องต้น ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา 120 วัน หรือประมาณเดือนมกราคม 2561 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมด้วย สำหรับการประชุมครั้งแรกนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องกรอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐานสำคัญคือ การสร้างสังคมคุณภาพในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีนายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  นายพลากร วงค์กองแก้ว  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์  รองศาสตราจารย์วิพรรณ  ประจวบเหมาะ  นางวีรวรรณ  มอสบี้  นายศิริชัย  ไม้งาม  นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ โดยมี นางสีลาภรณ์  บัวสาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าว :  พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
ภาพ :  อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์