ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดบรรยาย “Design Thinking” เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 
วันที่ 11 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายมนตรี บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายหัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” ภายใต้โครงการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน (ภาคทฤษฎี) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และอาจารย์สุรัติวดี ทั่งมั่งมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โครงการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 –กันยายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการบรรจุใหม่หรือรับโอนของ สศช. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน จำนวน 35 คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การเปิดอบรมและฟังบรรยายภารกิจสายงานต่างๆ (2) Team Building ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (3) เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม และ (4) การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านภาคปฏิบัติผ่านการศึกษาดูงานจากประสบการณ์ตรง 

สำหรับกิจกรรมที่ 5 หรือ The Futurist Program  เป็นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านทฤษฎี โดยจะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติรวม 10 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 จัดไปแล้ว 5 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยอีก 4 หัวข้อที่เหลือ ได้แก่ (1) สื่อ ซ่อม สร้างสังคม  (2) แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (3) การบริหารจัดการ Big Data เพื่อการพัฒนา  และ (4) Digital Thailand 
 
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์