ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ บรรยายเรื่อง “ทิศทางและความท้าทายของการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย 4.0”
วันที่ 10 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในการสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางและความท้าทายของการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0จัดโดยกลุ่มบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย ณ ห้องประชุมสโรชา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  

เลขาธิการฯ ได้บรรยายโดยมีสาระสำคัญสรุป 4 ประเด็น ได้แก่  (1) ทำความรู้จักกับประเทศไทย (Getting to know Thailand)  กล่าวถึง ประเทศไทยซึ่งเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศในอาเซียน เป็นตลาดการแข่งขันใหม่ และเป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคอาเซียน โดยมีภาคการบริการและการส่งออกเป็นเศรษฐกิจหลัก (2) ความท้าทายใหม่ในโลกยุค 4.0 (New Challenges in the 4.0 World) ทั้งภายนอกประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  และภายในประเทศ อาทิ การเจริญเติบทางเศรษฐกิจที่ลดลง  โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่ำ ฯลฯ  (3) ประเทศไทย 4.0 : บทใหม่ของการพัฒนา (Thailand 4.0 : New Chapter of Development) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม 1.0 สู่อุตสาหกรรมเบา 2.0 อุตสาหกรรมหนัก 3.0 ไปสู่ยุค 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป และ (4) วิสัยทัศน์ 20 ปีของประเทศไทย (Thailand’s 20 Years Vision) ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นอย่างมาก

สำหรับวัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในประเทศให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักธุรกิจไทยที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของกิจการขนาดใหญ่ และหุ้นส่วนบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สจากต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป รวมประมาณ 45 คน 

ข่าว :  พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :  ผู้จัดการสัมมนา

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์