ข่าวสาร/กิจกรรม
บอร์ด สศช. ชุดใหม่ ประชุมนัดแรก
วันที่ 10 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.อำพน  กิตติอำพน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.)  ชุดใหม่เป็นนัดแรก ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ดร.อำพน  กิตติอำพน  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 9 คน ประกอบด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ดร.สนิท อักษรแก้ว  นายอัชพร จารุจินดา  นายลักษณ์ วจนานวัช  และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ    

นอกจากนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอีก 5 คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ     

ทั้งนี้  กก.สศช. มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของ สศช. เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยแต่ละชุดมีวาระการทำงาน 4 ปี หากครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ โดย กก.สศช. ชุดใหม่มีวาระตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564  โดยในการประชุมนัดแรกของ กก.สศช. ชุดนี้ ได้มีการหารือเรื่องบทบาทและหน้าที่ของ สศช. และ กก.สศช. ด้วย 
 
ข่าว :  พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
ภาพ :  อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์