ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. สร้างความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 เพื่อประสิทธิภาพการแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
วันที่ 6 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการประชุมเผยแพร่และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ระบิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมบรรยาย เรื่อง "แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นางธิดา  พัทธธรรม กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 อันจะช่วยให้เข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว รวมทั้งรับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ นางธิดา  พัทธธรรม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 เป็นกลไกการดำเนินงาน ให้สำเร็จและใช้ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ สศช. เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการแผนงาน/โครงการในภาพรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์