ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลียหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
วันที่ 2 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยกับคณะผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลีย นำโดย Mr.Shaun Anthony, Australian Senior Treasury for South East Asia Representative ประเทศออสเตรเลีย  

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลียได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเดิมเป็นที่พักอาศัยของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศหลายประการ และ สศช. ได้จัดทำขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
-----------------------------------------------------------------------
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์