ข่าวสาร/กิจกรรม
ลศช. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของจังหวัดสระแก้วในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 31 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของจังหวัดสระแก้วในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งปะเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมศุลกากร ได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วจะสามารถเปิดเฟสแรกได้ภายในเดือนตุลาคม 2560 ด้านการลงทุนปัจจุบันมีเอกชนขอรับการลงทุนแล้ว 4 ราย มูลค่าการลงทุนกว่า 1,300 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด่านศุลกากรคลองลึก อยู่ระหว่างก่อสร้างลานตรวจสินค้าด้วยระบบ X-Ray ส่วนการพัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่ในพื้นที่บ้านป่าไร่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการพัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่ในพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน อยู่ระหว่างการรอรับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวง ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบพื้นที่ภายในเดือนกันยายน 2560

นายกรัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยได้มีข้อสั่งการในประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศกับพื้นที่โดยรอบ (2) การส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาให้มากขึ้น (3) การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมากขึ้น (4) การยกระดับรายได้ของผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดสระแก้ว และ (5) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว การก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ในพื้นที่บ้านป่าไร่ และติดตามการพัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่ในพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน และสะพานข้ามพรมแดนไทย/กัมพูชา ณ บ้านหนองเอี่ยน

ข่าว/ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์