ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 28 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง "การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมระดมความคิดเห็น "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ : เขตภาคเหนือ” ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
จากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคและจังหวัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่  มี นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นวิทยากร และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี มี นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. เป็นวิทยากร
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายในระดับจังหวัดและพื้นที่ โดยสามารถจัดทำแผนงาน โครงการ ในระดับพื้นที่ให้สอดรับและสนับสนุนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
 
 
ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์