ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมระบบพิทักษ์คุณธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ 28 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายมนตรี บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายเรื่อง "ระบบการพิทักษ์คุณธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมรับฟัง
 
รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฝึกอบรมนี้เป็นการดำเนินการในรูปแบบของการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณึศึกษา และประสบการณ์จริงของวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้บุคลากร สศช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ระบบการพิทักษ์คุณธรรม และระบบการร้องเรียน การวินิจฉัย การอุทธรณ์ รวมถึงการร้องทุกข์และกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนจะได้รับการพัฒนา และได้รับความรู้ ความช่วยเหลือ และการดูแลให้สามารถปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 
จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง "บทบาท ภารกิจ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)” โดย นางสาวจิตเรขา  ช่างตีเหล็ก กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ และในช่วงบ่ายเรื่อง "กรณีศึกษาการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.จรวยพร  ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
 
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบใน สศช. 
  
ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์