ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. วางแนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ เชื่อมไทยสู่ CLMV และเป็นศูนย์กลาง AEC ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วันที่ 18 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางโลจิสติกส์ไทยเชื่อม AEC” ในการสัมมนา เรื่อง "LOGISTICS : ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ : เชื่อมไทยสู่ CLMV ครั้งที่ 3 นำการบิน-รถไฟไทย เป็นศูนย์กลางของ AEC” จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและเนชั่นทีวี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เลขาธิการฯ ได้นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงของอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎหมาย และประชาชน รวมทั้งกลยุทธ์หลักของแผนแม่บท ASEAN Connectivity และทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสนับสนุนการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและอาเซียน ส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศ การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการ/กำกับดูแลให้สอดคล้องมาตรฐานสากล และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ให้ขยายการทำธุรกิจในอาเซียน 
นอกจากนี้ ได้ระบุถึงแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย ได้แก่ (1) การสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน (2) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้วยการผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) (3) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (4) การพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : วิศณุ ติวะตันสกุล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์