เรื่องเด่น
ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (..) พ.ศ. ... หลังการรับฟังประชาพิจารณ์
วันที่ 19 ก.ค. 2560
 
เอกสารประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง “ ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
ผลกระทบและความคุ้มค่าจากการตราร่างพระราชบัญญัติ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (30 พ.ย. 2560)
(ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ ร่าง พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ...
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไข ร่าง พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... จากความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาคม สศช. และ จากเว็บไซต์ สศช.
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์