ข่าวสาร/กิจกรรม
ADIA และ JP Morgan หารือ สศช. เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจไทย 
วันที่ 15 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือกับ Mr. Sergio Ferreira, Research Manager จาก  Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) และ นางสาวกรัณฑ์  โลหะคุปต์ Analyst Research, JP Morgan ซึ่งเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2557 – 2559 และนัยยะสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและในอนาคต สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกในปัจจุบันรวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลาง แนวนโยบายของภาครัฐ และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งในด้านประชากร กำลังแรงงาน การสะสมทุน และผลิตภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์