ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่ 15 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 521 สศช. นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.นพ.ทินกร  โนรี รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 14 คน 
        
ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการฯ ได้บรรยาย เรื่อง "กรอบแนวคิดและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ” โดยมี นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม และนายเติมทรัพย์  เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ เป็นวิทยากรร่วมการบรรยายเนื้อหาหลักประกอบด้วย กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และตัวอย่างการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่แผนระดับกระทรวงในด้านสุขภาพ รวมทั้งการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
        
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้อบรมและวิทยากร ในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ แนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และกระบวนการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์อีกด้วย

ข่าว :   วรวิช  ลิ้มมณีวิจิตร 
ภาพ :   อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์