ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ  
วันที่ 9 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยอนุกรรมการฯ ดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน และจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นข้อเสนอแนะแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560 รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจ โดยมี นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ สายงานเศรษฐกิจมหภาค สศช. จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ มาประกอบการจัดทำรายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2560 และประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปี 2560 ซึ่ง สศช. จะประกาศต่อสาธารณชนในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์