ข่าวสาร/กิจกรรม
Deutsche Bank หารือ สศช. เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 
วันที่ 3 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือกับ Ms.Diana del Rosario, Vice President, Deutsche Bank Research, Deutsche Bank และคณะ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบัน และแนวโน้มปี 2560 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ สศช. 

ดร.วิชญายุทธ ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังปี 2557 ได้ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับสะท้อนจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เร่งขึ้นอย่างช้าๆ จากร้อยละ 0.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2558 และร้อยละ 3.2  ในปี 2559 และ สศช. คาดว่าทั้งปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีค่ากลางการประมาณการที่ร้อยละ 3.5 ในด้านสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดในปัจจุบันประเมินจากเครื่องชี้สำคัญๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เผยแพร่ออกมาแล้วพบว่าเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ และเป็นการฟื้นตัวที่เริ่มนำโดยการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเอกชนมากขึ้นในขณะที่แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเริ่มลดบทบาทลง  

ทั้งนี้ หากพิจารณาเครื่องชี้ทางด้านการใช้จ่ายในไตรมาสแรก จะพบว่าอุปสงค์ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และมูลค่าการส่งออกที่ไม่รวมทองคำขยายตัวร้อยละ 9.0 สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส รวมทั้งสอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังปรับตัวลดลงเนื่องจากภาคการส่งออกยังอยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัวและกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ในระดับสูง แต่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไปตามการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ ส่วนแรงขับเคลื่อนด้านการใช้จ่ายภาครัฐเริ่มชะลอตัวลงบ้างเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้บทบาทของรายจ่ายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ความตกต่ำของราคาสินค้าเกษตร และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มลดบทบาทลง ส่วนการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนภาครัฐยังเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปีตามการดำเนินการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2559 ที่มีความคืบหน้าไปมาก โดยในขณะนี้มีโครงการที่เข้าสู่ช่วงของการก่อสร้างแล้ว 8 โครงการเทียบกับ 2 โครงการในช่วงต้นปี 2559 และ 4 โครงการในช่วงปลายปี 2559 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าในช่วงที่ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเริ่มบรรเทาลง และภาคเศรษฐกิจภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้นนั้น  แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจจากภาครัฐจะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นไปสู่การลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างการผลิตและสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นตามลำดับ

ในด้านปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี ส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกตามที่สำนักงานฯ ได้มีการประเมินและแถลงข่าวในการประกาศตัวเลข GDP ในครั้งที่ผ่านมา โดยในด้านแนวนโยบายของสหรัฐฯ นั้นแนวนโยบายด้านการกีดกันทางการค้าเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทยหากมาตรการดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบทางตรงต่อการส่งออก แม้กระนั้นก็ตามมาตรการในด้านบวกเกี่ยวกับการลดภาษีของสหรัฐฯ ก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงด้านการเมืองในยุโรปก็เริ่มมีแนวโน้มผ่อนคลายลงตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในรอบแรกและแนวโน้มในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งในรอบที่สอง ส่วนปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจจีนและผลกระทบยังเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยในขณะนี้แม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างและเสถียรภาพภาคต่างประเทศของจีนจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามเงินทุนไหลออกที่ช้าลงก็ตาม แต่การใช้มาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของจีนมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนทางตรง (FDI) มายังประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาค นอกจากนั้นยังต้องติดตามความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศคู่ค้าสำคัญๆ รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคต่าง ๆ  

นอกจากนั้น สศช. ยังได้ตอบข้อซักถามจากคณะผู้แทนจาก Deutsche Bank เกี่ยวกับทิศทางค่าเงิน ภาพแนวโน้มและเป้าหมายเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลาง และทิศทางการดำเนินการที่สำคัญๆ ของภาครัฐในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์