ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. หารือเตรียมการประชุม JCC ครั้งที่ 8
วันที่ 2 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม เดช  สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  โดยมีนายประพันธ์  มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวสุนิสา  บุณโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเอเชียตะวันออก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทางหลวง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยได้หารือเกี่ยวกับร่างแผนการดำเนินงาน และร่างกำหนดการประชุม JCC ครั้งที่ 8 พร้อมทั้งประเด็นด้านสารัตถะต่างๆ  โดย สศช. และกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะกรรมการ JCC ฝ่ายไทย อยู่ระหว่างการประสานเลขานุการร่วมฯ ฝ่ายเมียนมาเพื่อหารือและร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์