ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างสมดุล
วันที่ 1 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance) ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาขั้นต้น

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานน้ำ ทั้งน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน และจัดทำระบบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ำ ตั้งแต่ข้อมูลปริมาณน้ำปล่อยจากอ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำ ข้อมูลการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการรักษาระบบนิเวศของลำน้ำ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลุ่มน้ำแม่กลองและกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก สะแกกรัง เจ้าพระยา และท่าจีน รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการอุปสงค์และอุปทานน้ำ ตลอดจนสมดุลน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) ด้วยการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ำ  

ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการกำหนดนโยบายลดความขัดแย้งในการใช้น้ำของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำ และการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป

ข่าว  รวีวรรณ  เลียดทอง 
ภาพ อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์