ข่าวสาร/กิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน BIOFIN DAY
วันที่ 1 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน BIOFIN DAY  โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN Thailand เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นางสาวลดาวัลย์  คำภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร และคณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานด้วย

การจัดงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

การจัดงาน BIOFIN DAY "จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมถึงสร้างความรับรู้เรื่อง BIOFIN (Biodiversity Finance Initiative) ในประเทศไทย และสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าต่อโลกและมวลมนุษยชาติ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของ BIOFIN ในประเทศให้ประสมความสำเร็จ     
การจัดงานครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 โดยภายในงานมีการนำเสนอสาระน่ารู้และกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นจิตสำนึกในการให้ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดนิทรรศการ การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงสินค้าจากร้านค้าที่สนับสนุนสินค้าที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบในท้องตลาด

ข่าว     รวีวรรณ  เลียดทอง  
ภาพ    UNDP / เมฐติยา  วงศ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์