ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจฯ  
วันที่ 28 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนปี 2560 

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา และ โครงการพัฒนาตลาดเก่าก๊กพระยาให้เป็นชุมชนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม และมอบฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ให้คณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ พิจารณาจัดสรงบประมาณสนับสนุนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอโครงการและให้ปรับเพิ่มเติมในรายละเอียดของ 2 โครงการ ได้แก่  โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจพอเพียง โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และให้ผู้เสนอโครงการนำข้อเสนอโครงการกลับไปปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกี่ยวกับนิลกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ สู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนและท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 35 วิทยาเขต

ข่าว     สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และ รวีวรรณ  เลียดทอง  
ภาพ    อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์