เรื่องเด่น
(ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ....
 
เริ่มการรับฟังความคิดเห็นวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
เสนอความคิดเห็น
คลิกที่นี่ >>>
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

บริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว มีความเป็นพลวัตร การพัฒนามีความเชื่อมโยงและซับซ้อนกันมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในขณะที่ทรัพยากรเพื่อการพัฒนามีข้อจำกัดมากขึ้น บทบาทและภารกิจของหน่วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ดังนั้น บทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มจึงต้องมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนอย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ในเชิงบูรณาการและกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงลำดับความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการวิเคราะห์ทางเลือกการดำเนินการพัฒนาเป็นบทบาทภารกิจที่ต้องมุ่งเน้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต ในขณะเดียวกัน การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายอนาคตของประเทศที่จะมีความชัดเจนทั้งในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาหลัก และลักษณะของสังคมไทยในอนาคต ซึ่ง สศช. จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาค การบูรณาการเชิงพื้นที่ การพัฒนาภาคและเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ บทบาทภารกิจในการติดตามและประเมินผลในระดับผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย ระดับโครงการใหญ่ก็ทวีความสำคัญมากขึ้นในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเป็นเอกภาพ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง

๒. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช้บังคับมาโดยไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน จึงสมควรมีการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ได้กำหนดบทบาทภารกิจของ สศช. ไว้หลายเรื่อง ได้แก่ มาตรา ๒๒ ของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และมาตรา ๒๓ ของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... กำหนดให้ สศช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และมาตรา ๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... กำหนดให้ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้น ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ได้กำหนดในมาตรา ๑๔ ให้เลขาธิการ สศช. แต่งตั้งเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดให้ สศช. ทำหน้าที่ในการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ดังนั้น สศช. จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ของ สศช. ให้สอดคล้องกับภารกิจงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ
๓. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และให้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสร์ชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับกำหนดให้ สศช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเร็ว เพื่อให้สามารถปรับปรุงบทบาทของ สศช. ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้สามารถตอบสนองภารกิจที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
๔. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์