ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ JICA ประชุมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
วันที่ 25 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 4 (4th JCC Meeting) และ Mr.Hiroo Tanaka, Chief Representative, JICA Thailand เป็นผู้กล่าวสรุปโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยมี นายเอนก  มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมทั้งพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และข้อเสนอโครงการนำร่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA ของเมืองนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเมืองนำร่องแต่ละแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำร่างแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม และได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง รวมทั้งโครงการนำร่องต่อที่ประชุม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์