ข่าวสาร/กิจกรรม
รองนายกฯ สมคิด มอบนโยบายปรับองค์กร สศช. ให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
วันที่ 24 เม.ย. 2560
         รองนายกฯ สมคิด มอบนโยบายให้ สศช. วางแผนอนาคต กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศในระยะ 20-50 ปีข้างหน้า ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่จะต้องเข้าไปเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ พร้อมหาทางจูงใจให้คนเก่ง มีความสามารถ เข้ามาร่วมงานวิจัยสนับสนุนแผนการพัฒนาอนาคตของประเทศ 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.อุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 521 สศช. 
ในโอกาสนี้ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ สศช. พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สศช. ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย
ดร.สมคิด ได้กล่าวมอบนโยบายซึ่งมีสาระสำคัญสรุปว่า หลังจากมีเรื่องต้องดูแลยุทธศาสตร์ชาติแล้ว บทบาทของ สศช. จะต้องคิดไปข้างหน้า เป็นตัวนำให้หน่วยงานราชการ หรือเอกชนหยิบแผนที่กำหนดทิศทางอนาคตไปใช้ เหมือนกับการวางกระดูกเรือให้เป็นแกนหลัก และต้องเป็นคนคัดท้ายด้วยการทำแผนพัฒนาฯ ระยะสั้น มาเป็นตัวเสริม ส่วนตรงกลางให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ จะออกแบบให้เรือเป็นอย่างไร เปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วจะมีอะไรเปลี่ยน ตรงกลางก็ไม่เป็นไร ขอแค่มีโครงกระดูกหลักที่ทำไว้แล้ว และเมื่อสร้างเรือเสร็จจะได้มุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกัน
สศช. ควรปรับบทบาทการทำงานให้เป็นคลังสมองของประเทศอย่างแท้จริง โดยมุ่งกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยในระยะ 20-50 ปีข้างหน้า และควรเร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเน้นโครงสร้างที่กะทัดรัดและมีคุณภาพ มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและผลตอบแทนที่จะสามารถดึงบุคลากรที่เป็นคนเก่งมาทำงานเป็นคลังสมองภาครัฐ รวมทั้งการทำงานต้องทำให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งในส่วนของค่าตอบแทนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนด้านงบประมาณให้ เพื่อทำงานเชื่อมโยงความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และประเด็นการพัฒนาที่ประเทศต้องการ เช่น กลุ่มงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เทคโนโลยีแห่งอนาคต การพัฒนาคน และการลดความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ ขณะที่ต้องเลือกดูแลเฉพาะโครงการใหญ่ที่สำคัญของประเทศ แทนที่จะดูแลโครงการทั้งหมด หรือเป็นกรรมการตามหน่วยงานต่างๆ เกินความจำเป็น   
นอกจากนี้ สศช. ควรกำหนดบทบาทให้ชัดเจน เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยควรจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนพิเศษทำงานร่วมกับ สศช. ในการเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล สถาบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสถาบันวิจัยระดับโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และเป็นแกนหลักร่วมวางโครงร่างกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีศักยภาพ ความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการตามโครงร่างที่ สศช. เป็นผู้กำหนดให้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สศช. จัดทำโครงการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ (Transforming NESDB Package) ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และการจัดระบบงานที่สำคัญอย่างชัดเจน เพื่อดึงดูดคนดีที่มีความสามารถสูงเข้าร่วมเป็นพลังในการปฏิบัติงานของ สศช. สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

ข่าว :  ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด และเมฐติญา  วงษ์ภักดี  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์