ข่าวสาร/กิจกรรม
โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
วันที่ 21 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ และมอบหมายให้ที่ปรึกษานำความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความเป็นมา หลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตวิธีการศึกษา การจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ระยะเวลาและแผนการดำเนินการ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 การจัดทำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่อง และบทที่ 4 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้สำหรับบุคคลากรระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง ระดับปฏิบัติในภาคีลุ่มน้ำนำร่อง (ลุ่มน้ำปราจีนบุรี) และระดับปฏิบัติในภาคีลุ่มน้ำหลัก 9 ลุ่มน้ำ ได้แก่  ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน ลุ่มน้ำสาขาสาละวิน ลุ่มน้ำอ่าวไทยตะวันตก ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออก ลุ่มน้ำบางประกง ลุ่มน้ำอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง นอกจากนี้  ยังได้มีการนำเสนอการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และ (ร่าง) คู่มือการจัดทำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ข่าว/ภาพ :    รวีวรรณ  เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์