ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์กเกี่ยวกับสภาวะและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมไทย
วันที่ 20 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ Mr.Sunil Jagtiani ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทย การบริหารนโยบายเศรษฐกิจไทย และการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการฯ ให้สัมภาษณ์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 ทั้งนี้ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะให้ความสำคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ (2) การสนับสนุนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ (3) การสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร (4) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และ (5) การสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่หลังปี 2564 โดยมีสัดส่วนประชากรสูงวัยถึงร้อยละ 19.8 ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 30.2 ในปี 2579 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จะเน้นการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะสูงก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มรายได้ประชากรให้สูงขึ้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์