ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 18 พฤษภาคม นี้
วันที่ 19 เม.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้  (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติ หรือการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติ หรือการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว และสำนักงานฯ จะจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต่อไป

ลักษณะงานในตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน มีดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ อาทิ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงทำความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับงบประมาณ ตรวจสอบ ประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาต่างๆ
2. ด้านการวางแผน อาทิ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจที่วางไว้วางระบบและแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์งบประมาณ พิจารณาหลักเกณฑ์ หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ 
3. ด้านการประสานงาน อาทิ ประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผล ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชา และช่วยดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ
4. ด้านการบริการ อาทิ จัดทำและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูล ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อง เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เว็บไซต์ ทางสื่อต่างๆ และเอกสารวิชาการอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความรู้แก่ผู้สนใจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร  2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ได้ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามคุณวุฒิในตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nesdb.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-2280-4085 ต่อ 2225

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์