ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะทำงานอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการจัดประชุม เตรียมการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช.
วันที่ 12 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการ การประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. เรื่อง "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. โดยมี นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ และนางจุฑารัตน์  ชมภูพันธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะทำงาน 
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์และด้านพิธีการ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการ ซึ่งเน้นการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันและในอนาคต
ทั้งนี้ คณะทำงานชุดนี้เป็นหนึ่งในคณะทำงานอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2560 จำนวน 6 ชุด ที่ สศช. มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นเพื่ออำนวยการจัดประชุมประจำปีด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อของ สศช. และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงวางแผนและประสานการดำเนินงานด้านพิธีการ 
  
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   เมฐติญา  วงษ์ภักดี 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์