ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. บรรยายสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจไทยแก่คณะนักลงทุนต่างประเทศ
วันที่ 11 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการประมาณการเศรษฐกิจไทยแก่คณะนักลงทุนจาก Citi Research บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ สศช.

คณะนักลงทุนดังกล่าว นำโดย Mr.Jun Trinidad, Director and Economist – Citi Research รวมถึงนักลงทุนจาก BMO Asset Management และกองทุน Investec Asset Management UK โดยมี ดร.อานันท์ชนก  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) เป็นผู้บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม และมีคณะเจ้าหน้าที่ สศม. เข้าร่วม อาทิ นางนภัสชล ทองสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจและผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน  ดร.จันทวรรณ วรรธนะพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์อุปสงค์ และ ว่าที่ ร.ต. อธิกเศรษฐ  ทองเวส ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์การผลิต    

ข่าว : ดร.ชมาดนัย  มากนวล
ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์