เรื่องเด่น
การประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 20 ต.ค. 2559
 
กล่าวเปิด/ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ   (ดาวน์โหลด Presentation)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐ  ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs
โดย นางสาวลดาวัลย์ คำภา    (ดาวน์โหลด Presentation)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์     (ดาวน์โหลด Presentation)
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน
SDGs ของภาคเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดย ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ    (ดาวน์โหลด Presentation)
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
 
บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร    (ดาวน์โหลด Presentation)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เส้นทางความยั่งยืนของซีพีเอฟ สู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
โดย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์    (ดาวน์โหลด Presentation)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์