ข่าวสาร/กิจกรรม
การติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติ
วันที่ 28 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็น เรื่อง "การเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review-VNR)” เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเข้าร่วม VNR ในช่วงการประชุมในเวทีการหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development : HLPF) ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้น นางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอแนวทางและความเข้าใจการทบทวนผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจ และบทบาทการเป็น SDGs’s Partnership ของไทยในเวทีโลก ก่อนระดมความคิดเห็นในประเด็นปัญหาของการเข้าร่วม VNR ในปี 2560

ข่าว/รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ/อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์