ข่าวสาร/กิจกรรม
ประชาคม สศช. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ “ด้วยรักและผูกพัน” อย่างคับคั่ง 
วันที่ 26 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร ๕ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในงาน "ด้วยรักและผูกพัน” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการของ สศช. ประจำปี 2559 มีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559 รวมจำนวน 19 ท่าน ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 ท่าน ได้แก่ นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ นายธานินทร์  ผะเอม และ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุริยา  จันทรกระจ่าง ดร.วิทยา  ปิ่นทอง และ ดร.จารุนันท์  สุทธิประภา นางปาริชาต  เทพอารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ นายฉัตรชัย  บุญบวรรัตนกุล และ  นายวิรัช  พูนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 6 ท่าน ได้แก่ นายสุขเกษม  วงศ์สุบรรณ นายเกชา  มานชู  นางภาณี  ชนาธิปกรณ์ นางนุชดา  ตังคณานุกูลชัย ดร.ไชยยงค์  มงคลกิจงาม นายปรีชา  ไวยะวงษ์ นายสุชาติ  ชะนะภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวฐิติภัค  ไชยวสุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายสิงหล  แสนพรหม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 และ นายสุทัต  เหล็กกล้า เจ้าหน้าที่เทคนิค

พิธีเริ่มด้วย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น นายธานินทร์  ผะเอม เป็นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวอำลา และนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง "จากวันวานที่พากเพียร... สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” และการแสดงชุดต่างๆ และในช่วงท้ายของงานประชาคม สศช. ได้มอบกุหลาบแด่ผู้เกษียณฯ บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันที่จะมีต่อกันตลอดไป
 
ข่าว : วิสสุตา  บุญมี 
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี และปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์