เรื่องเด่น
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
วันที่ 22 ก.ย. 2559
 
• ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• เอกสารประกอบเล่ม 1 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับกรอบการพัฒนาสำคัญ
• เอกสารประกอบเล่ม 2 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• เอกสารประกอบเล่ม 3 Powerpoint Presentation แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• Chart ขนาด A3 แผนผังสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์