เรื่องเด่น
การประชุมชี้แจง ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วันที่ 11 ส.ค. 2559
 
การประชุมชี้แจง
เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องบอลรูม BC โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการประชุมชี้แจง
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เอกสารประกอบการประชุม
แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ
เอกสารประกอบการประชุม
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อภิปรายช่วงเช้า
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๐๙.๑๕ น. – ๑๐.๓๐ น. การนำเสนอ เรื่อง
• ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ
โดย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
การนำเสนอ เรื่อง
• ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
โดย นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ดาวน์โหลด Presentation
การนำเสนอ เรื่อง
• แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
โดย นายโสภณ แท่งเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ดาวน์โหลด Presentation
การนำเสนอ เรื่อง
• ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการนำไปประยุกต์ใช้
โดย นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
ดาวน์โหลด Presentation
๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์