ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 532 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจของประเทศ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการดังกล่าว ซึ่งผลที่จะได้รับจากโครงการฯ ประกอบด้วย (1) เกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว แบ่งเป็นเกณฑ์ทั่วไป และเกณฑ์เฉพาะ สำหรับเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน และผลการประเมินระดับการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การเติบโตสีเขียวจำแนกตามขนาด และตามบทบาทของเมือง (2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (3) ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่

ข่าว/ถ่ายภาพ : สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์