รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2560
วันที่ 30 พ.ค. 2559
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2560 2559
Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน)

37,443

37,538

37,647

37,205

37,684 37,393 38,263 37,430
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)

1.21

1.22

1.19

1.2

0.97 1.08 0.94 1.00
การทำงานต่ำระดับ (พันคน)

336

350

271

256

293 351 217 237
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)                
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)                
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า

45.80

45.49

45.36

45.06

46.80 46.62 46.83 45.78
- มัธยมศึกษาตอนต้น

16.39

16.38

16.85

16.88

16.10 16.04 16.28 16.45
- มัธยมศึกษาตอนปลาย

12.64

12.77

12.61

12.75

12.62 12.56 12.42 12.77
- อาชีวศึกษา

3.71

3.60

3.76

3.66

3.55 3.69 3.71 3.65
- วิชาชีพชั้นสูง

4.99

5.22

5.18

5016

4.90 5.04 5.01 5.14
- มหาวิทยาลัย

16.46

16.54

16.25

16.49

16.03 16.04 15.74 16.21
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)                
- ปอดอักเสบ

65,600

53,992

79,748

68,401

65,661 45,244 72,851 61,455
- ไข้เลือดออก

8,020

12,936

20,995

11,238

14,840 7,874 25,744 15,473
- มือ เท้า และ ปาก

15,746

18,248

28,213

7,982

10,066 19,012 39,589 11,243
- ไข้หวัดใหญ่

20,192

18,930

108,122

50,567

43,634 14,135 58,535 53,058
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน

144.83

119.04

133.40

139.27

119.66 114.81 122.45 131.01
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย)

1,701

2,807

2,304

2,058

2,033 1,983 1,744 1,649

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์