รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2560
วันที่ 30 พ.ค. 2559
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2560 2559
Q3 Q2 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,647 37,538 37,443 37,684 37,393 38,263 37,430
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.19 1.22 1.21 0.97 1.08 0.94 1.00
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 271 350 336 293 351 217 237
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)              
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)              
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 45.36 45.49 45.80 46.80 46.62 46.83 45.78
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.85 16.38 16.39 16.10 16.04 16.28 16.45
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 12.61 12.77 12.64 12.62 12.56 12.42 12.77
- อาชีวศึกษา 3.76 3.60 3.71 3.55 3.69 3.71 3.65
- วิชาชีพชั้นสูง 5.18 5.22 4.99 4.90 5.04 5.01 5.14
- มหาวิทยาลัย 16.25 16.54 16.46 16.03 16.04 15.74 16.21
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)              
- ปอดอักเสบ 79,622 53,578 63,869 65,661 45,244 72,851 61,455
- ไข้เลือดออก 20,866 7,732 8,203 14,840 7,874 25,744 15,473
- มือ เท้า และ ปาก 35,168 19,958 11,450 10,066 19,012 39,589 11,243
- ไข้หวัดใหญ่ 109,057 18,518 19,742 43,634 14,135 58,535 53,058
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 133.40 119.04 144.83 119.66 114.81 122.45 131.01
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 2,304 2,807 1,701 2,033 1,983 1,744 1,649

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์