ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2560
 
ปี 2560
ที่
ปีปฏิทิน
ทั้งปี Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ( %)
3.9 4.0 - - - 4.3 3.9 3.4
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
228,371.0 - - - - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
235,105.7 61,164.1 20,010.4 21,235.5 19,918.2 61,633.4 56,088.0 56,220.2
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
9.7 11.6 13.4 12.3 9.3 12.5 7.9 6.8
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
31,865.7 6,503.1 1,624.0 3,335.0 1,544.1 10,143.0 6,405.5 8,814.1
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อนุกรมใหม่
10.8 10.4 - - - 11.9 7.1 13.8
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
0.7 0.9 0.9 1.0 0.8 0.4 0.1 1.3
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
9
อัตราแลกเปลี่ยน
33.9 32.9 33.3 32.9 32.7 33.4 34.3 35.1
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,753.7 1,753.7 1,721.4 1,697.4 1,753.7 1,673.2 1,574.7 1,575.1
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ
6,371.4 6,371.4 6,306.8 6,325.5 6,371.4 6,369.3 6,185.5 6,166.5
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อนุกรมใหม่
41.2 41.2 40.8 40.9 41.2 41.2 40.0 39.9

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์