1.การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับภาค (เมษายน-พฤษภาคม 2559)
วันที่ 6 ก.ย. 2559
 
กำหนดการ
การประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระดับภาค

ภาคใต้ วันที่ 27-29 เมษายน 2559 จ.กระบี่
ภาคเหนือ วันที่ 28-30 เมษายน 2559 จ.เชียงใหม่
ภาคกลาง วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 จ.ขอนแก่น

(ร่าง) เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(วันแรกของการประชุม)
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00-09.05 น. วีดิทัศน์เรื่อง "664 สู่สถานีปลายทางแห่งความยั่งยืน" ชมวิดีทัศน์
09.05-09.15 น. กรรมการ สศช. หรือประธานอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กล่าวเปิดการประชุม  
09.15-10.00 น. ประธานอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค กล่าวเปิดการประชุมและนำเสนอ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
- การประเมินสถานะของประเทศ
ดาวน์โหลด : Presentation
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานชา-กาแฟ และอาหารว่าง
10.15 – 10.45 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคนำเสนอ
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลด : Presentation
10.45 – 12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00น. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาระดับภาค ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15– 17.00 น. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาระดับภาค ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ต่อ)
(วันที่ 2 ของการประชุม)
09.00-10.00 น. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาระดับภาคในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในรายละเอียด
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15– 12.00 น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาระดับภาคในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในรายละเอียด
12.00 – 12.30 น. กล่าวสรุปและปิดการประชุมโดยประธานหรือรองประธานอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค หรือผู้แทน
12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์