ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 4 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเร่งจัดทำสรุปผล การเปรียบเทียบ (mapping) ตัวชี้วัด SDGs จำนวน 226 ตัวชี้วัด กับสถิติทางการของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดได้รับทราบ หากมีข้อมูลที่ตรงกันกับหน่วยงานจะได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยต่อไป รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดทำ Roadmap และการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อให้คณะอนุกรรมการ ได้รับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ตลอดจนประสานการด าเนินงานซึ่งกันและกัน รวมถึง สรุปปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขนำเสนอ กพย. ต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์