ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนฯ 12
วันที่ 29 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) นายถวิล เปลี่ยนสีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ในฐานะอนุกรรมการฯ นายทีปรัตน์ วัชรางกูร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. อนุกรรมการฯและเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์