ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ในแผนฯ 12
วันที่ 19 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2559 ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ(สศช.) นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นางสาวสุมิตรา พูลทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ สศช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคซึ่งมี ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ
 1. คิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส 
 2.  เตรียมความพร้อมในเชิงรุกและเชิงรับ 2
 3. สร้างความเป็นเลิศทางการผลิตทั้งสินค้าและบริการ
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล
 5. ขยายการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาค
 6. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน ในต่างประเทศ
 7. บูรณาการในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ
 8. ปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่าง ประเทศ โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่เป็นเลิศ และเป็นจุด เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการบริการในอนุภูมิภาคและภูมิภาค”

ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากทำเล ที่ตั้งของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญให้ประเทศไทยเป็นฐาน การผลิต การลงทุน และบริการที่มีสมรรถภาพสูง เสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และโอกาสด้านการตลาดและบริการระหว่างประเทศ เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและการผลิต ข้ามพรมแดน และเพื่อผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนา ภายใต้กรอบต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

สำหรับแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
 1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน
 2. ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่มูลค่า/ห่วงโซ่การผลิต ทั้งด้านการค้า การลงทุน และบริการ
 3. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจ การให้บริการ ทางการศึกษา การเงิน สุขภาพ โลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 4. มุ่งเน้นบทบาทและการมี ส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาค ภูมิภาค รวมทั้งประเทศ กำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น
 5. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา ประเทศ
 6. ส่งเสริมความร่วมมือกับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
 7. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ
 8. ปรับตัวตาม กลไก กฎระเบียบ และมาตรฐานทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในระดับโลก และ
 9. บูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศในด้านต่างๆ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์