ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2559 ครบรอบการสถาปนา สศช. 66 ปี
วันที่ 15 ก.พ. 2559

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันครบรอบการสถาปนา 66 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เป็นประธานจัดงานวันครบรอบการสถาปนา 66 ปี สศช. ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สศช. 2 คน ได้แก่ นายชัยภัทร เพ็ญรัตน์และนายปัญญา ยางหงษ์พิธีมอบทุนการศึกษา การแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สศช. ทั้งในอดีตและปัจจุบันร่วมงานจำนวนมาก สำหรับอดีตผู้บริหารที่ให้เกียรติร่วมงาน อาทิ นายจักรมณฑ์ผาสุกวนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตเลขาธิการ สศช. และนางสาววิไลพรลิ่วเกษมศานต์รองเลขาธิการ สศช.
สศช. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 ใช้ชื่อว่า "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ"มีหน้าที่เสนอความเห็น ให้คำแนะนำและข้อชี้แจงต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาในปี 2502 ได้ปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”และจัดทำ "แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบับแรกขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี 2504 และในปี2515 ได้นำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังจึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (สศช.) โดยปัจจุบันสำนักงานฯ มีพันธกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์