ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
วันที่ 15 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ และผู้แทนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำรวจพื้นที่แปลงที่ดินของรัฐที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และติดตามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินของรัฐ และประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์