ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับผู้แทน ปตท.
วันที่ 19 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพํฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์