ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.-OECD ร่วมเรียนรู้ภาวะเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย
วันที่ 20 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดร.ปัทมา เธียรวิศิศฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายเรื่อง "Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016 : Enhancing Regional Ties"  โดย Mr.Kensuke Tanaka, Head of Asia Desk , OECD Development Centre ในโอกาสนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่อง Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาคม สศช. เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดียในปี 2559  และความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้ความสนใจรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์