ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ Newsweek และ Oxford Business Group
วันที่ 20 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Newsweek น าโดย Mr.John Quirke, Country Editor และสำนักข่าว Oxford Business Group นำโดย Ms.Paige Aarhus, Analyst เกี่ยวกับบทบาทของ สศช. และยุทธศาสตร์ที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งโอกาสและประเด็นท้าทายในการวางแผนพัฒนาประเทศ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและผู้นำธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์