ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
กรอ. หารือช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 22 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น 2 อาคารส านักบริหารจรูญ-หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม เพื่อหารือและ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์